Available courses

Спеціальності: Економіка, Облік і оподаткування, Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, Маркетинг, Менеджмент, Професійна освіта (економіка), 

Курс:1

Семестр: 1-2

Кредити: 3 кредити -1 семестр, 4 кредити - 2 семестр

Загальна кількість годин: 210 год (90 год - 1 семестр; 120год. - 2 семестр)

Підсумковий контроль: залік-1 семестр, екзамен -2 семестр

Спеціальність - 014 Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)

Загальна кількість кредитів - 4

Загальна кількість годин - 120

Лекційні - 24 год. 

Практичні - 20 год.

Самостійна робота студентів - 62 год.

Мета освітнього компоненту полягає у теоретичному вивченні найважливіших питань про психологічні закономірності психічних явищ і свідомості людини;  специфіку їх розвитку у віковій динаміці, пов’язану із процесами навчання, виховання, соціалізації; значення нерозривності формування особистості та індивідуальності як цілісного системного утворення та необхідність інтегрованого підходу до психології людини.

Завдання освітнього компоненту полягає у формуванні знань та вмінь пояснювати основні поняття, закони, закономірності, принципи психології пізнавальних процесів; пояснювати різні прояви пізнавальних психічних процесів, їх зв’язок з фізіологією центральної нервової системи, їх значущість для пізнання оточуючого світу особистістю; у наданні правильного визначення та пояснення пізнавальних властивостей особистості; в умінні наукового обґрунтування висновків і суджень про пізнавальну сферу особистості.
Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма "Початкова освіта"

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Загальний обсяг - 4,5 кред. / 135 год

Лекції - 18 год, практичні - 18 год 

СРС та ІР - 69 год. (+ 30 год. на підготовку до екзамену)

Форма підсумкового контролю - екзамен


Дисципліна "Економічна теорія" для студентів спеціальностей  015 "Професійна освіта. Економіка", 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг"

Спеціальність073 «Менеджмент» 
Освітньо-професійна програма "Менеджмент організацій"
ОС "Магістр"  Загальний обсяг - 5 кр./150 год.
Лекції - 34 год., практичні - 18 год., 
СРС та ІР - 98 год. ( у т.ч. 30 год. на підготовку до екзамену)
Форма підсумкового контролю - екзамен


Загальна кількість кредитів - 6 

Загальна кількість годин - 180

Лекційних - 30 годин

Практичних - 20 годин

СРС - 100 годин

 Вид контрою - екзамен 


Course Description: This course provides a comprehensive understanding of consumer behavior, which is a critical aspect of marketing and business strategy. It explores the psychological, sociological, and economic factors that influence consumer decision-making processes, preferences, and consumption patterns. Students will gain insights into the complexities of consumer behavior, enabling them to develop effective marketing strategies and tactics that resonate with target audiences.

Course Objectives:

  1. Understand the fundamental concepts and theories of consumer behavior.
  2. Analyze the factors that shape consumer attitudes, perceptions, and decision-making processes.
  3. Examine the roles of individual differences, social and cultural influences, and situational factors in consumer behavior.
  4. Explore the impact of consumer behavior on marketing strategies, product development, and brand management.
  5. Develop skills in consumer research, data analysis, and insights generation for informed decision-making.

Спеціальності: Економіка, Облік і оподаткування, Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, Маркетинг, Менеджмент, Професійна освіта (економіка), 

Курс:1

Семестр: 1-2

Кредити: 3 кредити -1 семестр, 4 кредити - 2 семестр

Загальна кількість годин: 210 год (90 год - 1 семестр; 120год. - 2 семестр)

Підсумковий контроль: залік-1 семестр, екзамен -2 семестр