Available courses


This e-course has been updated in alignment with student-centered approach, methodology and insights gained through participation in the Erasmus+ KA2 project “Bringing Opportunities and Organizational Success To Small Local Universities in Ukraine/ BOOST” (101083203). The update reflects the commitment to leveraging the knowledge and best practices shared by the EU Partners during the BOOST project to enhance the quality and effectiveness of blended learning

  

Спеціальності: Економіка, Облік і оподаткування, Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, Маркетинг, Менеджмент, Професійна освіта (економіка), 

Курс:1

Семестр: 1-2

Кредити: 3 кредити -1 семестр, 4 кредити - 2 семестр

Загальна кількість годин: 210 год (90 год - 1 семестр; 120год. - 2 семестр)

Підсумковий контроль: залік-1 семестр, екзамен -2 семестр

Спеціальність - 014 Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)

Загальна кількість кредитів - 4

Загальна кількість годин - 120

Лекційні - 24 год. 

Практичні - 20 год.

Самостійна робота студентів - 62 год.

Мета освітнього компоненту полягає у теоретичному вивченні найважливіших питань про психологічні закономірності психічних явищ і свідомості людини;  специфіку їх розвитку у віковій динаміці, пов’язану із процесами навчання, виховання, соціалізації; значення нерозривності формування особистості та індивідуальності як цілісного системного утворення та необхідність інтегрованого підходу до психології людини.

Завдання освітнього компоненту полягає у формуванні знань та вмінь пояснювати основні поняття, закони, закономірності, принципи психології пізнавальних процесів; пояснювати різні прояви пізнавальних психічних процесів, їх зв’язок з фізіологією центральної нервової системи, їх значущість для пізнання оточуючого світу особистістю; у наданні правильного визначення та пояснення пізнавальних властивостей особистості; в умінні наукового обґрунтування висновків і суджень про пізнавальну сферу особистості.
Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-професійна програма "Початкова освіта"

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Загальний обсяг - 4,5 кред. / 135 год

Лекції - 18 год, практичні - 18 год 

СРС та ІР - 69 год. (+ 30 год. на підготовку до екзамену)

Форма підсумкового контролю - екзамен


Цільова аудиторія - здобувачів вищої освіти ОС Бакалавр спеціальностей : 015 "Професійна освіта. Економіка"  051 "Економіка",  071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа,  страхування та фондовий ринок", 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг".

Мова викладання - українська

Статус дисципліни - обов'язкова

Загальна кількість кредитів / годин - 6 кредитів ЄКТС/180 годин

Лекції - 46 годин

Практичні заняття - 42 години

Самостійна робота - 92 години (включно 30 год підготовка до іспиту)

Форма підсумкового контролю - іспит

Спеціальність073 «Менеджмент» 
Освітньо-професійна програма "Менеджмент організацій"
ОС "Магістр"  Загальний обсяг - 5 кр./150 год.
Лекції - 34 год., практичні - 18 год., 
СРС та ІР - 98 год. ( у т.ч. 30 год. на підготовку до екзамену)
Форма підсумкового контролю - екзаменCourse Description: This course provides a comprehensive understanding of consumer behavior, which is a critical aspect of marketing and business strategy. It explores the psychological, sociological, and economic factors that influence consumer decision-making processes, preferences, and consumption patterns. Students will gain insights into the complexities of consumer behavior, enabling them to develop effective marketing strategies and tactics that resonate with target audiences.

Course Objectives:

  1. Understand the fundamental concepts and theories of consumer behavior.
  2. Analyze the factors that shape consumer attitudes, perceptions, and decision-making processes.
  3. Examine the roles of individual differences, social and cultural influences, and situational factors in consumer behavior.
  4. Explore the impact of consumer behavior on marketing strategies, product development, and brand management.
  5. Develop skills in consumer research, data analysis, and insights generation for informed decision-making.

Спеціальності: Економіка, Облік і оподаткування, Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, Маркетинг, Менеджмент, Професійна освіта (економіка), 

Курс:1

Семестр: 1-2

Кредити: 3 кредити -1 семестр, 4 кредити - 2 семестр

Загальна кількість годин: 210 год (90 год - 1 семестр; 120год. - 2 семестр)

Підсумковий контроль: залік-1 семестр, екзамен -2 семестр

    This e-course has been updated in alignment with student-centered approach, methodology and insights gained through participation in the Erasmus+ KA2 project “Bringing Opportunities and Organizational Success To Small Local Universities in Ukraine/ BOOST” (101083203). The update reflects the commitment to leveraging the knowledge and best practices shared by the EU Partners during the BOOST project to enhance the quality and effectiveness of blended learning

    


 Спеціальності: "Економіка", "Менеджмент", ОС "Магістр"

4 кредити ECTS (120 годин), форма підсумкового контролю - екзамен
30 академічних годин аудиторної роботи
60 годин самостійної роботи (3,5 години на тиждень)
30 годин підготовки до екзамену

"This e-course has been updated in alignment with student-centered approach, methodology and insights gained through participation in the Erasmus+ KA2 project “Bringing Opportunities and Organizational Success To Small Local Universities in Ukraine/ BOOST” (101083203). The update reflects the commitment to leveraging the knowledge and best practices shared by the EU Partners during the BOOST project to enhance the quality and effectiveness of blended learning."

Спеціальності: 106 "Географія"

Курс: 2

Семестр: 3

Кредити: 4 кредити

Загальна кількість годин: 120 год.

Підсумковий контроль: екзамен.

Метою 🏁 вивчення навчальної дисципліни «Загальна гідрологія» є вивчення водних об’єктів земної кулі, процесів, які в них протікають, взаємодія водних об’єктів з географічним середовищем та їх значенням у народному господарстві.

У процесі вивчення курсу "Загальна гідрологія" студент:

- визначає основні поняття та терміни, що стосуються загальної гідрології, а також розуміє їх значення;

- знає про фізичні та хімічні властивості природних вод і механізми їх колообігу;

- розуміє класифікацію річок, озер, боліт, підземних вод, льодовиків, морів за морфометричними параметрами та характеристиками;

- описує взаємозв'язки гідрологічних процесів з кліматом, атмосферною динамікою, рельєфом та ґрунтово-рослинним покривом;

- використовує відповідні теоретичні концепції для пояснення різних гідрологічних процесів та явищ;

- розробляє графіки та схеми для ілюстрації закономірностей просторо-часової мінливості гідрологічних характеристик;

- обчислює морфометричні параметри водних об'єктів та аналізує гідрографи;

- використовує методику дослідження річок під час проведення польових досліджень;

- порівнює типи живлення водних об'єктів та оцінює їх гідрологічний режим;

- використовує процедури аналізу для оцінки впливу господарської діяльності на стан поверхневих вод та екосистем;

- ефективно використовує спеціалізовану лексику під час комунікації та обміну інформацією в галузі гідрології.

    

Disclaimer

"This e-course has been updated in alignment with student-centered approach, methodology and insights gained through participation in the Erasmus+ KA2 project “Bringing Opportunities and Organizational Success To Small Local Universities in Ukraine/ BOOST” (101083203). The update reflects the commitment to leveraging the knowledge and best practices shared by the EU Partners during the BOOST project to enhance the quality and effectiveness of blended learning."Disclaimer

"This e-course has been updated in alignment with student-centered approach, methodology and insights gained through participation in the Erasmus+ KA2 project “Bringing Opportunities and Organizational Success To Small Local Universities in Ukraine/ BOOST” (101083203). The update reflects the commitment to leveraging the knowledge and best practices shared by the EU Partners during the BOOST project to enhance the quality and effectiveness of blended learning."